https://mybridge.skaro.com.au/google-assistant/auth.cfm?response_type=code&client_id=google17434u7sb28&redirect_uri=https://oauth-redirect.googleusercontent.com/r/automationbridge-f5e73&state=Cs4CQVBoSlZ2ZmxxY082R1YzdnRyTDBOV0NJX0NxQ0p4ejJEUDVQbWliSGREdnVXejJJVXdGR1dtaEtmWUdudTBTTkhKbjB0NVFHTkRNbEtENlVUNnJKcDhMVF9hNGVtYWdLWHE1a0NOOUROZVZndEw3TGk3aUpOLUFQaFJuam82WE5XZlNRaEdpOEtnSGd3YkZKR3pyTkwwMGNLWVdNWVk0bk9XWE9QX0pjaVNiZFRPWEdMRHhReldfbnA4VURNRWl3MGtIbWpQZTRnYWFpQWVNM2pSaElEeGYwRzgxVndtLTYtcDhORXQwMkhUVWswc3VxUGNORkJRX2xDNUtENmk1UGpZRGoyd3g5cWtBVkxEblJ2ZEtxUkxENHFMcENvVTBYOUZIbXE3dnZ0X3QtWUY5YXYxendVUGVKWkwyQUxmX2JVaV9vNkZ4NlhXd3JkQRIcYXNzaXN0YW50LWhhbmRvZmY6Ly9jb21wbGV0ZSJFaHR0cHM6Ly9vYXV0aC1yZWRpcmVjdC5nb29nbGV1c2VyY29udGVudC5jb20vci9hdXRvbWF0aW9uYnJpZGdlLWY1ZTczKhZlcmljaGR1ZnQ2NjZAZ21haWwuY29tMhZhdXRvbWF0aW9uYnJpZGdlLWY1ZTcz

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.